Download de algemene voorwaarden hier.

 


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, diensten en producten van Wildebras & Wonderlust. 

Wildebras & Wonderlust kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. 

 

Wie we zijn

Wildebras & Wonderlust

1e Korte Baanstraat 4

3581 BX Utrecht

+31624804710

wildebras@wobbelyoga.nl

btw-id: NL002307586B81

KvK: 66202957

 

 

1. Agenda

1.1 De geldende agenda met activiteiten staat altijd op de website. Wildebras & Wonderlust behoudt zich het recht voor de agenda op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website, sociale media en via e-mail.

1.2 Wildebras & Wonderlust behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande activiteit te annuleren, dan wel de in de agenda genoemde docent te wijzigen.

1.3 Het aanbod van Wildebras & Wonderlust bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving op de website. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de deelnemer mogelijk te maken. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Wildebras & Wonderlust niet.

 

2. Aanmelden voor activiteiten  

2.1 Aanmelden voor de activiteiten kan via de agenda op de website.

2.2 Deelnemen aan de activiteiten kan nadat Wildebras & Wonderlust het volledige bedrag voor deelname heeft ontvangen.

 

3. Aankoop producten

3.1 Elk product bevat op de website zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • beschikbare maten, kleuren, soort materialen.
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 

 

4. Betaling

4.1 Het volledige bedrag voor de activiteit of het product wordt altijd direct bij aankoop online voldaan. Betaling geschied via iDEAL.

4.2 De geldende prijzen voor activiteiten en producten staan altijd op de website en zijn in te zien op de locatie van Wildebras & Wonderlust. Wildebras & Wonderlust behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website.

4.3 De aangekochte activiteit is persoonsgebonden en alleen overdraagbaar na schriftelijke toestemming van Wildebras & Wonderlust.

 

 

5. Herroepingsrecht bij levering van producten

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels email met daarin een omschrijving van de reden van retour en foto van het product. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te brengen bij Wildebras & Wonderlust.

5.4 Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

6. Levering en uitvoering producten

6.1 Wildebras & Wonderlust zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat Wildebras & Wonderlust aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

6.3 In geval van ontbinding en gebruik van het herroepingsrecht zal Wildebras & Wonderlust het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Wildebras & Wonderlust zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

 

7. Annulering activiteiten door Wildebras & Wonderlust

7.1 Wildebras & Wonderlust behoudt zich het recht voor om een geplande activiteit te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde geld gerestitueerd worden aan de deelnemer.

 

8. Annulering activiteiten door deelnemer

8.1 Annulering dient altijd schriftelijk per e-mail te gebeuren via wildebras@wobbelyoga.nl

8.2 Tot 1 week voor aanvang van de activiteit kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald.

8.3 Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de activiteit wordt er geen inschrijfgeld gerestitueerd. De deelnemer kan dan de uitgekozen activiteit op een ander moment inhalen.

 

 

9. Persoonsgegevens

9.1 Wildebras & Wonderlust verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het uitvoeren van betalingsopdrachten. Wildebras & Wonderlust gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Wildebras & Wonderlust worden verwerkt, voor welke doeleinden Wildebras & Wonderlust dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

 

10. Beeld en/of geluidsopname

10.1 Wildebras & Wonderlust behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de lessen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Wildebras & Wonderlust zal altijd toestemming vragen wanneer een deelnemer herkenbaar op de foto staat.

10.2 Het maken van beeld- en/of geluidopnamen door een deelnemer tijdens de activiteiten en deze openbaar maken is alleen mogelijk na toestemming van Wildebras & Wonderlust en andere deelnemers wanneer deze er ook herkenbaar op staat.

 

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Wildebras & Wonderlust kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer aan activiteiten.

11.2 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Wildebras & Wonderlust en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.  

11.3 Wildebras & Wonderlust is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

 

 

 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, afgenomen product en/of diensten bij Wildebras & Wonderlust zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Utrecht. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.